Verhoog de productiviteit van uw asset concreet met minimaal 10% door het stroomlijnen van processen, organisatie, informatievoorziening (-technologie) en medewerkers.

Onderhoud van assets is geen doel op zich, maar dient (het onderhoud van) de asset bij te dragen aan de bedrijfsdoelstelling en dus ‘business value’ leveren.
De productiviteit van assets kan concreet en meetbaar worden verhoogd door gericht te sturen op deze toegevoegde waarde voor de business. Laat onderhoud niet een kostenpost zijn maar laat het bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen door sturing te zetten op het halen van de gewenste beschikbaarheid, levensduurkosten en overige bedrijfsdoelstellingen m.b.t. veiligheid, duurzaamheid, innovatie, MVO, etc. Prioriteer hierbij in de bedrijfsdoelstellingen.

Sturing op onderhoud als onderdeel van assetmanagement (AM) is een continue stroomlijning. Horizontale stroomlijning tussen processen, organisatie, (informatie) technologie en mensen. En verticale stroomlijning tussen strategie, tactiek en uitvoering. Deze (horizontale en verticale) stroomlijning zorgt ervoor dat de strategie, wijze van managen en wijze van de uitvoering van onderhoud op de werkvloer aan elkaar zijn gelinkt. Ook zorgt deze stroomlijning ervoor dat de sturing op de KPI’s zowel verankerd is in de processen en organisatie maar ook in de bijbehorende IT systemen, de werkwijze & omgang met medewerkers alsook in de cultuur van de onderneming.

De pijlers voor deze verbeteringen zijn als volgt:

Zeker + Onzeker = Onzeker

Sturing van onderhoud is omgaan met zekerheden en onzekerheden. Onzekerheden, mismatch tussen strategie, tactiek en uitvoering, ontbreken van sturingsinformatie (registratieve informatiesystemen i.p.v. sturingsinformatiesystemen) en mismatch tussen de werkwijze op papier en op de werkvloer vormen de basis voor veel voorkomende ad hoc planning van onderhoud. Het simpele onderscheid in zekerheden (gros van het onderhoud is preventief) en onzekerheden (correctief onderhoud, schades, etc.), de voor de hand liggende AM-methoden & technieken en het correct gebruik van IT-systemen voor het managen i.p.v. sec. registreren van onderhoud zijn grote bronnen van concrete en meetbare verbeteringen.

Opzet, bestaan & werking

Assetmanagement (AM) methoden, technieken en tools, incl. AM- informatiesystemen worden breed toegepast in de onderhouds-industrie. De vraag is hierbij of deze methoden, technieken en tools (vooral ook de informatiesystemen) consequent en consistent worden toegepast op alle managementlagen tot aan de werkvloer. En ook of de juiste informatie voor sturing wordt vastgelegd en gebruikt. De praktijk laat een behoorlijke mismatch zien. De kunst is niet alleen het beschrijven (opzet) van de wijze van sturing incl. de eerder vermelde stroomlijning, maar ook het daadwerkelijk implementeren (bestaan) hiervan in de bedrijfsprocessen, de manier van werken (organisatie), de informatievoorziening (inrichting informatiesystemen) en de onderlinge omgang en aansturing van medewerkers. Na opzet en implementatie (bestaan) is het zaak om te blijven sturen op de werking en via het PDCA cyclus zorgen voor continue verbetering.

Meten = weten

Onderhoud als AM-onderdeel levert business value als hierop concreet van hoog naar laag maar ook breed in de organisatie wordt gestuurd. Hiervoor is sturingsinformatie nodig gericht op de business value. Denk hierbij aan KPI’s als beschikbaarheid, levensduurkosten, veiligheid, duurzaamheid, innovatie, MVO, etc. De huidige AM informatie (ERP) systemen kunnen de hiervoor benodigde stuurinformatie leveren. In de praktijk worden deze informatiesystemen vaak puur als registratiesystemen gebruikt en niet voor planning & sturing. De data in deze systemen zijn vaak ook niet actueel en ook niet correct. Pogingen tot het verkrijgen van de sturingsinformatie leiden tot suboptimale bijproducten en ontbreekt de link naar boven en/of in de breedte. Basis voor de sturing is het vastleggen van de gegevens en het sturen op deze gegevens.

Overzicht → Inzicht → Sturing

De wil om onderhoud (en hiermee AM) goed aan te sturen is alom aanwezig. Er zijn genoeg pogingen, ook zeer succesvolle. De vraag blijft hierbij waar te beginnen. De huidige AM (ERP) informatiesystemen, business intelligent tools en templates bieden hier de mogelijkheden toe. Gebruik van deze middelen biedt het overzicht en inzicht in zowel het huidige presteren van de onderhoudsorganisatie alsook in de mogelijkheden om concrete en meetbare verbeterstappen in zet zetten en hiermee de verticale en horizontale stroomlijning en sturing in te vullen. Zo kan vanuit het overzicht en inzicht gericht de sturing worden opgezet en geïmplementeerd.